SAS-reisende kan ha krav på tusener i erstatning

Mange SAS-kunder får ikke gjennomført sine reiser. Det kan åpne for tusenvis av kroner i erstatning. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Streiken kan bli meget dyr for SAS på flere måter. Passasjerer som rammes kan kreve SAS for tusenvis av kroner i erstatning for flyturen de har kjøpt, men ikke får.

Det er EUs regler for standard kompensasjon ved forsinkelser og kanselleringer som kan tre inn med full kraft for passasjerene.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, bekrefter overfor flysmart4.no at SAS-streiken kan utløse rett til kompensasjon for de som blir rammet:

– Hvis den reisende kommer frem kraftig forsinket eller ikke kan reise i det hele tatt, kan det gi rett til erstatning. Hver enkelt streik vurderes for seg, men dette er en konflikt som – ut fra tidligere vedtak i klagenemnda – kan gi flyselskapet plikt til utbetalinger, sier Iversen.

Iversen, som selv er medlem av flyklagenemnda, sier at det viktigste for SAS-kundene nå er å komme seg frem til sine reisemål, og at de i etterkant kan vurdere om de vil benytte seg av muligheten til å kreve erstatning.

En annen med dyp innsikt i erstatningsreglene er Rolf Forsdahl, som er en av landets mest erfarne reiselivsjurister og tidligere sekretær i Flyklagenemnda. Han sier at det gjelder en del betingelser før en streik gir erstatning:

-Streiker som er en konsekvens av regulære lønnsoppgjør i selskapet ser ut til å falle innenfor det som fritar selskapet fra plikt til å betale erstatning, men hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg.
Dermed er det sannsynlig at flyselskapene vil avslå krav om kompensasjon ved streik, men det er ikke dermed sagt at det er en juridisk riktig begrunnelser. EU-domstolen vil helt sikkert behandle «ordinære streiker» en gang, så da blir kjørereglene klare, sier Forsdahl.

Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Krav om erstatning skal uansett i første omgang rettes til flyselskapet, og kravet kan settes frem selv om selskapet har refundert billetten.

Disse bestemmelsene sier at de flypassasjerene som kommer frem til bestemmelsesstedet mer en to timer forsinket eller blir utsatt for kanselleringer, har krav på en kompensasjon fra flyselskapet.

Kompensasjonen er fra 250 til 600 euro, avhengig av hvor langt du reiser, og det kan fort være mer enn hva flybilletten kostet.

 LES OGSÅ: Sikkerhets-informasjon på innenriksfly kun på engelsk

Den eneste muligheten flyselskapet har for å bli fritatt for å betale erstatning er hvis forsinkelsen eller  kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter «som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet,» som det heter i EU-forordning 261/2004.

En streik i eget selskap er ikke nødvendigvis en slik omstendighet, og derfor må SAS regne med at det renner inn med krav om erstatning fra passasjerer som blir rammet.

Det er Transportklagenemnda for flyreiser som behandler tvister som slike krav. Tidligere vedtak åpner imidlertid for muligheten til å forlange erstatning, selv om man også får billettpengene tilbake.

I en sak fra 2017 fikk en passasjer 400 euro, nærmere 4 000 kroner, i erstatning etter et vedtak i nemnda. Kunden skulle reise fra Tromsø til Berlin, men ble rammet av streik blant pilotene i SAS og kom frem dagen etter planen.

En klar parallell til dagens situasjon. Også den gang krevde pilotene blant annet større forutsigbarhet i turnusplaner og reduksjon i antall helgevakter,

SAS hevdet at de ikke var erstatningspliktig fordi situasjonen kunne sies «å være «utenfor selskapets kontroll» og viste til dommer  i Tyskland som støttet en slik syn.

Dette argumentet satte Transportklagenemnda til side, og et flertall i nemnda fastslo at SAS måtte betale erstatning på 400 euro til vedkommende.

Begrunnelsen var i sin helhet slik:

«I vår sak legger nemndas flertall – lederen og forbrukerrepresentantene – til grunn at det dreide seg om en streik som bare gjaldt piloter ansatt i SAS. Videre at det var en konflikt som gjaldt arbeidsavtalen mellom pilotene og selskapet, der selskapet ikke ville imøtekomme pilotenes krav, men ønsket fleksibilitet. Pilotene svarte med streik. Det dreide seg følgelig om uenighet og konflikt med deler av selskapets personale i forbindelse med selskapets aktivitetsutøvelse. På bakgrunn av det som uttales i EU-dommen … må dette anses å ligge innenfor flyselskapets vanlige virksomhet og innenfor dets faktiske kontroll.»

Det er forhold som ekstremvær, terror og vulkanutbrudd som kan frita selskapet for erstatning.