Kraftig skjerpet alkohol-forbud for flyplassansatte

Ansatte på flyplasser må gjøre seg klar til å bli rustetet spontant etter nyttår. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Luftfartstilsynet skjerper luftfartsloven kraftig for å øke sikkerheten i forbindelse med flyreiser. Nulltoleranse mot rus bli utvidet til å omfatte ansatte på bakken i stort omfang.

Forslaget tar sikte på å øke flysikkerheten her i landet. Det er nå sendt ut på høring, men Luftfartstilsynet legger opp til at det blir innført fra 1. januar.

Etter dette vil det ikke bare være flyvende personell som kan risikere at politiet dukker opp og foretar kontroller.

De nye reglene vil innebære at også flyteknisk personell som har ansvar for flyvedlikehold, personell i flysikringstjenesten (kontrolltårn) og i bakketjenesten som har oppgaver av betydning for flysikkerheten, vil bli omfattet av luftfartsloven.

Forslaget er omfattende: Også ansatte i værtjenesten er inkludert. Det samme vil være personell som håndterer innsjekk av passasjerer og bagasje på flyside, fyller på drivstoff, utfører plattformtjeneste og håndterer frakt og ansatte i branntjeneste.

Mangelen på regler for disse gruppene gjør at politiet i dag ikke har hjemmel til å foreta rusmiddelkontroller av nevnte personell. Det blir det en endring på fra nyttår.

Tilsynet varsler ikke bare skjerpede regler men forsikter at det også vil sørge for at de nye arbeidstakergruppene rutinemessig blir underlagt tilfeldig rustesting, på samme måte som besetningsmedlemmer blir i dag.

I Luftfartstilsynet innrømmer man at det ikke fins noen  over hvilket omfang rus har blant ansatte på bakken:

– Nei, vi har ingen konkrete tall på omfanget av rusproblemer blant sikkerhetskritisk personell. Vi mener likevel, i likhet med Samferdselsdepartementet, at det skal være nulltoleranse for påvirkning av rusmidler for disse ansatte, sier juridisk direktør i Luftfartstilsynet, Nina B. Vindvik, til flysmart24.no.

Tilsynet mener at en skjerpet lov ikke bare vil gjøre det mulig å kople inn politiet ved mistanke om at ansatte er beruset, men at muligheten for å bli avslørt gjennom spontane politikontroller vil virke forebyggende.

Luftfartstilsynet skriver i høringsnotat at luftfarten har brukt store ressurser de senere årene på forbedre sikkerheten, men da stort sett på det tekniske området. Derfor, mener tilsynet, er det nå nødvendig å rette mer fokus på de sikkerhetsrelaterte risiko som rus blant ansatte kan medføre.

Dagens luftfartslov inneholder regler om forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand, krav til pliktmessig avhold og regler om hvilke kontrollmidler politiet kan bruke for å avdekke ruspåvirkning.

Disse reglene gjelder imidlertid kun for flybesetningsmedlemmer.

Forbudet gjelder i tjenestetiden og 8 timer før tjenesten begynner. Men også etter jobb kan politiet dukke opp:

Dersom den som har tjenestegjort på et fly burde forstått at det vil bli innledet politietterforskning om denne personens forhold i tjenesten, gjelder det et pliktmessig avhold de 6 første timene etter at tjenesten ble avsluttet.

Lik flysmart24.no på Facebook