Må spare penger – dette blir det mer av på Gardermoen

Avinor skal spare penger og kutter i byggetiden for utvidelse av Oslo Lufthavn. Det vil reisende merke ved mer bruk av buss til og fra flyene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Oslo Lufthavn bygges ut for å kunne håndtere flere fly som kommer fra land utenfor Schengen. Dette arbeidet skal nå forseres og gjøres ferdig før opprinnelig planlagt.

Dette skjer fordi Avinor har fått klar beskjed om å dempe utgiftene, men tiltaket vil også få konsekvenser for de reisende.

Det blir mer bruk av busser for å frakte passasjerene til og fra flyene.

Bedre kapasitet

Det er trafikken til og fra land utenfor Schengen som vokser raskest, derfor var utvidelsen nødvendig. Lufthavnsjef Stine Ramstad Westby ved Oslo Lufthavn mener at flyplassen, ved å gjøre byggeperioden kortere og mer effektiv, kan redusere utgiftene til byggingen.

I tillegg kan det nye non-Schengen området stå helt ferdig to år tidligere enn planlagt. De siste passasjerbroene skulle være på plass i 2024, nå skjer det allerede i 2022.

– Dette gjør at vi oppnår raskere økt kapasitet for store fly. Dessuten får vi en forbedret passasjeropplevelse tidligere enn først planlagt og til en lavere kostnad. Dette ser vi på som svært positivt. Ulempen er at det neppe er mulig å gjennomføre uten at det påvirker passasjeropplevelsen i byggeperioden, skriver Ramstad Westby i en melding.

Flere må busses til og fra flyene

Konkret varsler landets hovedflyplass at publikum må regne med økt bruk av busser til og fra flyene. Det betyr at flyene vil måtte parkere et stykke unna selve terminalen. Det blir bussing til og fra flyene.

Oslo Lufthavn har, sammenlignet med andre hovedstadsflyplasser i Europa, relativt liten andel bussing. På OSL kan man ikke si nøyakig hvor stor økning av bussbruken det kommer til å bli nå:

– Vi jobber med en plan der målet er så lite ekstra bussing som mulig, men helt eksakt hvor mye bussing det blir sammenliknet med i dag vet vi fortsatt ikke. Målet er å gjennomføre terminalutvidelsen slik at vi får en best mulig trafikkavvikling i byggeperioden. Det betyr at vi må samarbeide godt med de aktuelle aktørene på lufthavnen om dette, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen til flysmart24.no.

Økt press på kostnadene

Med den forkortede byggeperioden kommer de siste nye flyoppstillingsplassene med broer på plass andre halvår 2022, og ikke i 2024 som var planen.

Tiltakene som nå settes i verk for å gjøre prosjektet ferdig tidligere enn planlagt, kommer som et resultat av økt press på kostnadsutviklingen hos Avinor.

Flyplassjefen skriver i en melding til de ansatte at «Samferdselsdepartementet forventer mer samferdsel for pengene.»

– Dette har Avinors styre også sluttet seg til. Flyselskapene har også gitt uttrykk for at Avinor ikke må bruke mer investeringsmidler enn nødvendig for å unngå økninger i luftfartsavgiftene. Dette er også vektlagt i beslutningen fra Avinor, skriver Ramstad Westby.

Uklar besparelse

Utbyggingen er beregnet til å koste 3,3 milliarder kroner. Hvor store besparelser det er snakk om, er ikke klart ennå. -Hele bildet, også det økonomiske, jobber vi med nå, sier Joachim Westher Andersen.

Utbyggingen skal gi et nytt tilbygg på 30 000 kvadratmeter på østenden av dagens terminal. Det vil gi en dobling av passasjerarealene, nye gater og flyoppstillingsplasser som er tilpasset større fly og nye kommersielle områder.

For lufthavnen betyr utvidelsen å gjøre Gardermoen mer attraktivt som et internasjonalt knutepunkt.

Kapasiteten på dagens område for trafikk utenfor Schengen-området er på 5,5 millioner passasjerer. Den vil etter utvidelsen være på om lag 8 millioner passasjerer i året.