Kraftig økning i bråk på norske fly

Luftfartstilsynet er bekymret over utviklingen med bråk på norske fly. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Antall tilfeller av bråk blant passasjerer på norske rutefly er blitt så høyt at Luftfartstilsynet nå advarer mot utviklingen.

De kabinansattes forbund i Parat er bekymret og er usikker på om bemanningsselskapene satser nok på å lære nye ansatte hvordan de skal takle vanskelige passasjerer.

Luftfartstilsynets statistikk viser de faktiske tall bak advarselen:

De siste 10 årene, fra 2007 til 2017, har antall rapporterte tilfeller av «unruly passengers» økt ni ganger – fra 14 til 123 tilfeller.

Wenche Olsen er direktør for fagavdelingen i Luftfartstilsynet. Hun deler sin bekymring med store deler av europeisk luftfartsindustri:

– Luftfartstilsynet ser alvorlig på at passasjerer oppfører seg på en måte som i verste konsekvens kan medføre fare for flysikkerheten, sier hun og viser til at dette ikke er noe særnorsk fenomen:

-EASA, det europeiske byrået for luftfartssikkerhet, har invitert flyselskaper og myndigheter sammen for å kartlegge og diskutere denne utviklingen, sier hun.

Wenche Olsen. Foto: Luftfartstilsynet

Hun gjør det klart at Norge straks kommer til å innføre alle nye tiltak som EASA måtte foreslå for å få stanset utviklingen.

Ifølge Olsen består de rapporterte episodene på norske fly seg om trakassering av medpassasjerer og flybesetningen, at de nekter å rette seg etter sikkerhetsinstruksjoner samt røyking på toalettene.

Olsen sier at det påhviler flyselskapene et stort ansvar for sikkerheten om bord:

– De skal ha nødvendige rutiner og prosedyrer for å håndtere denne type situasjoner både før og etter at flyet har tatt av. Vi vet at flyselskapene tar dette svært alvorlig. Luftfartstilsynets oppgave er å se til at flyselskapene har og følger disse prosedyrene, sier Olsen.

I noen tilfeller oppdages bråkmakerne før avgang, i andre tilfeller blir pilotene tvunget til å lande for å overlate problemet til lokalt politi. Dette tallet er høyt og varierer mellom 30 og 50 i året.

Hos de flyansatte mener man at mye av utviklingen kan knyttes til den lette tilgangen på alkohol på flyplassene, og at det av kommersielle hensyn ar blitt mindre komfortabelt å være passasjer i trangere fly.

Lederen for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, mener det i dag kan settes spørsmåltegn ved hvor god opplæringen unge som vil bli kabinansatte virkelig får omkring forhold som «unruly passengers.»

-I dag er jo situasjonen at det er mange flyselskap som ikke står for denne opplæringen selv. For å spare penger er også denne delen av virksomheten satt ut til andre. Jeg vet bare at da jeg selv begynte å fly fikk vi som en del av grunnopplæringen en hel dag med å lære hvordan håndtere vanskelige passasjerer. Da hadde vi bl.a. politiet med oss. Hva som skjer i dag rundt opplæringen på dette punkt er det bare bemanningsselskapene som kan svare på, men jeg ser jo at erfaring kommer godt med, sier Nyberg med sine 31 år i bransjen.

Luftfartstilsynet mener at en del av forklaringen på at antall tilfeller med bråk øker, er den økte trafikken.

Leder for Norsk Pilotforbund, Petter Førde, mener det er et avgjørende preventivt grep at saker der passasjerer oppfører seg truende mot besetning og medpassasjerer blir håndtert konsekvent og resolutt.

-De er i praksis kabinbetjeningen som vurderer situasjonen hvis det oppstår problemer med en eller grupper av reisende. Får vi melding om en «unruly passenger» er det bare en ting å gjøre. Da går vi ned på nærmeste flyplass, sier Førde.

-Det er viktig at selskapene stiller seg bak sine ansatte når slike situasjoner oppstår. Må vi gå ned for å kvitte oss med brysomme reisende på en Boeing 737 vet alle at det fort blir snakk om kostnader på 100.000 og kanskje mer. Erstatningskravet rettes mot passasjeren slik det det blir tydelig hvilken økonomisk risiko de løper de som lager bråk, sier Førde.

Pilotlederen er imidlertid ikke fremmed for at det faktum at flyene er blitt trangere og strippet for den servicen som før var knyttet til en flyreise, også er en medvirkende årsak til utviklingen.

-Å fly er en transportetappe inne i et trangt rør. Mange kan da falle for fristelsen å kompensere for en ubekvem situasjon med å ta seg noe for tørsten og kanskje håpe at de sovner, mener Førde.

Også hos flyselskapene erkjenner man at det er betydelige utfordringer knyttet til «unruly passengers.» Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier bransjen har stort fokus på situasjonen:

-Vi ser helt klart en uheldig utvikling. Det synes å være en klar felles forståelse rundt at lavere flypriser har introdusert nye grupper inn i flyene. Dette kan være et vanskelig å omtale i særlig grad, men det aktualiserer betydningen av at personalet på bakken og om bord er godt trenet og har høyt fokus på temaet i sitt daglige arbeid, sier Johansen.